Gratis verzending vanaf €30 (BE) en €50 (NL)

Vandaag verzonden, voor 16:00 besteld

eigen voorraad, onmiddellijk beschikbaar

0

Geen producten geselecteerd

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

MediumCollege BV
Weg naar As 9 bus 2, 3600 Genk
Info@mediumcollege.be
089 245750
BTW-nummer: BE0759654609

SPIRITUAL SHOP

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MediumCollege-Shop, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Weg naar As 9 bus 2, 3600 Genk, (hierna MediumCollege-Shop) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MediumCollege-Shop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MediumCollege-Shop aanvaard zijn.

Artikel 2: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MediumCollege-Shop niet. MediumCollege-Shop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MediumCollege-Shop is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MediumCollege-Shop. MediumCollege-Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MediumCollege-Shop.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MediumCollege-Shop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MediumCollege-Shop.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MediumCollege-Shop, Weg naar As 9 bus 2, 3600 Genk , 0032 89 24 57 50, info@mediumcollege.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MediumCollege-Shop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MediumCollege-Shop, Weg naar As 9 bus 2, 3600 Genk. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MediumCollege-Shop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MediumCollege-Shop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MediumCollege-Shop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MediumCollege-Shop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MediumCollege-Shop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MediumCollege-Shop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MediumCollege-Shop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
Artikel 5: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de MediumCollege-Shop klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MediumCollege-Shop.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MediumCollege-Shop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MediumCollege-Shop beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MediumCollege-Shop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MediumCollege-Shop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 8: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MediumCollege-Shop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 9: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 10: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

SCHOOL OF LIFE

ARTIKEL 1: Algemene bepalingen

Bij het aanvinken van “Ik heb de algemene voorwaarden en het kernbeding school of life (voor opleidingen en evenementen) gelezen en ga hiermee akkoord”, gaat u akkoord met de onderstaande toelichtingen en voorwaarden:

 1. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen/evenementen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of negatieve belevenissen (gevoelens), mocht de opleiding of het evenement u niet brengen wat u ervan verwacht had. Op deze basis is er geen restitutie van geld mogelijk.
 2. Gemiste lesdagen kunnen enkel ingehaald worden in uitzonderlijke gevallen en in onderling akkoord. Het is ook enkel mogelijk als de gemiste lessen in het volgende lesseizoen opnieuw gepland staan. Mocht inhalen niet lukken, dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 3. De organisatoren en docent(en) heeft(hebben) het recht bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de lessen of evenementen te verschuiven dan wel in te halen, of – in geval van overmacht – over te dragen aan een collega.
 4. Het MediumCollege behoudt zich het recht voor om van locatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.
 5. Bij onvoldoende inschrijvingen mag het MediumCollege de lessen of evenementen uitstellen, annuleren of in uitzonderlijke gevallen de duur van de opleiding of lessen inkorten op maat van het aantal deelnemers. Bij annulatie zal het MediumCollege de inschrijvingsgelden van betreffende workshop, opleiding of evenement binnen de 30 dagen terugstorten aan de betrokken personen.
 6. Indien u verhinderd bent om een les bij te wonen, vragen wij u om uw persoonlijke docent te informeren per sms-bericht, zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen.
 7. Tijdens de duur van de workshop/opleiding kunt u altijd bij ons terecht met vragen over uw vorderingen of les-gerelateerde inhoud, niet voor consulten. Voor privé vragen dient u een aparte afspraak te maken.
 8. Om ieders privacy te kunnen garanderen, is het tijdens de lessen of evenementen ten strengste verboden om video- en/of geluidsopnamen te maken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het MediumCollege. Elke overtreding kan worden bestraft met tijdelijke of volledige uitsluiting van de lessen of evenementen, zonder de mogelijkheid restitutie van de lesgelden te verkrijgen. Uitzending of publiekelijke vertoning van opgenomen lesmateriaal van het MediumCollege zal worden vervolgd en bestraft met een minimum van 500 euro.
 9. Indien u voortijdig stopt met een workshop/opleiding dan blijft u wel verplicht om de totale kost voor de workshop/opleiding te voldoen. U conformeert zich als student of deelnemer aan het MediumCollege voor de duur van de workshop/opleiding/evenement.
 10. In geval van overmacht (bv. een lockdown opgelegd door de overheid) heeft het MediumCollege het recht om het evenement of de lessen online te laten doorgaan of uit te stellen naar een latere datum. In beide gevallen is er nooit restitutie van lesgelden of inschrijvingsgelden mogelijk.
ARTIKEL 2: Annuleren

Indien u zich ingeschreven heeft en wenst te annuleren dan kan dit enkel schriftelijk via een e-mail naar info@mediumcollege.be. Afhankelijk van het tijdstip van annulatie gelden volgende voorwaarden:

 • Meer dan 30 dagen voor de start: 30% van het totaalbedrag blijft verschuldigd of, indien betaling in schijven werd aangevraagd (enkel mogelijk bij lang lopende opleidingen – zie betalingsvoorwaarden) blijft het voorschot verschuldigd.
 • 30-21 dagen voor de start: 50% van het totaalbedrag blijft verschuldigd.
 • 20-11 dagen voor de start: 75% van het totaalbedrag blijft verschuldigd.
 • 10 dagen of minder voor de start: het volledige totaalbedrag blijft verschuldigd.
ARTIKEL 3: Betalingsvoorwaarden

Van het ogenblik dat wij uw inschrijving hebben ontvangen, wordt u beschouwd als cursist of deelnemer en bent u ons het volledige lesgeld voor de aangevraagde opleiding(en) of evenementen verschuldigd. Annuleren kan onder voorwaarden van punt 9 van het kernbeding (zie vorige paragraaf).

ARTIKEL 4: Wanbetaling

Mochten er problemen zijn waardoor u uw betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt nakomen dan vragen wij u ons hieromtrent te contacteren. Binnen onze mogelijkheden zoeken we dan naar een oplossing.

Bij het niet respecteren van de betalingstermijnen, vervalt de mogelijkheid om gespreid te betalen en wordt het totaalbedrag ineens opeisbaar. Daarnaast zullen nalatigheidsintresten, conform de nalatigheidskosten, worden toegepast.

Wij behouden ons ook het recht voor om u – in geval van wanbetaling – de toegang tot de lessen of evenementen te ontzeggen zonder u hiervoor te compenseren.

Wij wijzen u erop dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van inschrijving.

ARTIKEL 5: Verwijlintresten

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd die gelijk zijn aan de wettelijke tarieven. Bovendien bent u dan bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

ARTIKEL 6: Betwistingen

Betwistingen dienen ons ter kennis gesteld te worden uiterlijk binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum. De betwisting dient schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd naar MediumCollege, Weg naar As 9 bus 2, 3600 Genk. In dit geval zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.