Algemene Voorwaarden


Het Kernbeding van de studieovereenkomst:

Bij het aanvinken van “Ik ga akkoord met de algemene- en de betalingsvoorwaarden” gaat u akkoord met de onderstaande toelichtingen en voorwaarden:

 1. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of negatieve belevenissen (gevoelens), mocht de opleiding u niet brengen wat u ervan verwacht had. Op deze basis is er geen restitutie van geld mogelijk.
 2. Gemiste lesdagen kunnen enkel ingehaald worden in uitzonderlijke gevallen en in onderling akkoord. Het is ook enkel mogelijk als de gemiste lessen in het volgende lesseizoen opnieuw gepland staan. Mocht inhalen niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 3. De docent(en) heeft(hebben) het recht bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de lessen te verschuiven dan wel in te halen, of – in geval van overmacht – over te dragen aan een collega.
 4. Het MediumCollege behoudt zich het recht voor om van leslocatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.
 5. Bij onvoldoende inschrijvingen mag het MediumCollege de lessen annuleren. Het MediumCollege zal de inschrijvingsgelden van betreffende workshop of opleiding binnen de 30 dagen terugstorten aan de betrokken personen.
 6. Indien u verhinderd bent om een les bij te wonen, vragen wij u om uw persoonlijke docent te informeren per sms-bericht, zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen.
 7. Tijdens de duur van de workshop/opleiding kunt u altijd bij ons terecht met vragen over uw vorderingen of les-gerelateerde inhoud, niet voor consulten. Voor privé vragen dient u een aparte afspraak te maken.
 8. Indien u voortijdig stopt met een workshop/opleiding dan blijft u wel verplicht om de totale kost voor de workshop/opleiding te voldoen. U conformeert zich als student aan het MediumCollege voor de duur van de workshop/opleiding.
 9. Indien u zich ingeschreven heeft en wenst te annuleren dan kan dit enkel schriftelijk via een e-mail naar info@mediumcollege.be. Afhankelijk van het tijdstip van annulatie gelden volgende voorwaarden:
  – Meer dan 30 dagen voor de start: 30% van het factuurbedrag blijft verschuldigd of, indien betaling in schijven werd aangevraagd (enkel mogelijk bij lang lopende opleidingen – zie betalingsvoorwaarden) blijft het voorschot verschuldigd.
  – 30-21 dagen voor de start: 50% van het factuurbedrag blijft verschuldigd
  – 20-11 dagen voor de start: 75% van het factuurbedrag blijft verschuldigd
  – 10 dagen of minder voor de start: het totaalbedrag zoals vermeld op de factuur blijft verschuldigd

Betalingsvoorwaarden:

 • Uw Inschrijving
  Van het ogenblik dat wij uw inschrijving hebben ontvangen, wordt u beschouwd als cursist en bent u ons het volledige lesgeld voor de aangevraagde opleiding(en) verschuldigd. Annuleren kan onder voorwaarden van punt 9 van het kernbeding (zie vorige paragraaf).
 • Opleidingen en workshops
  Na ontvangst van uw inschrijving zal er een factuur worden opgemaakt en bezorgd aan de cursist.
  In de regel dienen alle opleidingen in één betaling en vóór de vervaldatum van de factuur te worden voldaan.
  Enkel voor langlopende opleidingen (lesreeksen van een half jaar of meer) kunnen er indien gewenst en uitdrukkelijk overeengekomen, andere afspraken worden gemaakt (zie hieronder: betaling in fases).
  Voor betalingen in fases wordt het lesgeld verhoogd met een administratieve toeslag van 5% op het totale bedrag.
 • Betaling in fases
  Het afbetalingsplan zal op het factuur vermeld staan.
  Hierbij 2 voorbeelden van een afbetalingsplannen

  • Gebaseerd op een lesreeks van 8 lesdagen:
   Totaalbedrag 536 euro + 5% = 562,80
   – Voorschot bij inschrijving  202,80 euro
   – 1ste schijf voor 28/2          90 euro
   – 2de schijf voor  31/3          90 euro
   – 3de schijf voor  30/4          90 euro
   – 4de schijf voor  31/5          90 euro

  • Gebaseerd op een lesreeks van 16 avonden:
   Totaalbedrag 536 euro + 5% = 562,80
   – Voorschot bij inschrijving  202,80 euro
   1ste schijf voor 31/1          45 euro
   – 2de schijf voor  28/2          45 euro
   – 3de schijf voor  31/3          45 euro
   – 4de schijf voor  30/4          45 euro
   – 5de schijf voor  31/5          45 euro
   – 6de schijf voor  30/6          45 euro
   – 7de schijf voor  31/7          45 euro
   – 8de schijf voor  31/8          45 euro

Wanbetaling

Mochten er problemen zijn waardoor u uw betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt nakomen dan vragen wij u ons hieromtrent te contacteren. Binnen onze mogelijkheden zoeken we dan naar een oplossing.
Bij het niet respecteren van de betalingstermijnen zoals vermeld op het factuur, vervalt de overeenkomst “betaling in fases” en wordt het totaalbedrag ineens opeisbaar. Daarnaast zullen nalatigheidsintresten, conform de nalatigheidskosten, worden toegepast.
Wij behouden ons ook het recht voor om u – in geval van wanbetaling – de toegang tot de lessen te ontzeggen zonder u hiervoor te compenseren.
Wij wijzen u erop dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van inschrijving.

Verwijlintresten

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd die gelijk zijn aan de wettelijke tarieven. Bovendien bent u dan bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Betwistingen

Betwistingen dienen ons ter kennis gesteld te worden uiterlijk binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum. De betwisting dient schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd naar MediumCollege, Molenstraat 1/21, 3600 Genk.
In dit geval zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.